İSG Politikamız

Skycon İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Firmamız her türlü altyapı ve üstyapı inşaat faaliyetlerini, en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak.

Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.
Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.
Şartlara uygunluğun sürdürülebilmesi için İSG Politikasını, periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak.

Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.